ALGEMENE VOORWAARDEN TRACS BVBA
Artikel 1: AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken geldt de bestelling door de klant als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
De klant erkent kennis te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en ze te aanvaarden.
Deze algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.
Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en niet bindend. Met de bestelling verklaart de klant bindend een overeenkomst te willen afsluiten. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging en conform de inhoud hiervan of door overeenkomstige levering.
Wij behouden ons het recht voor om de aanvaarding van de bestelling, bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant, te weigeren. Wanneer de levering direct plaatsvindt zonder bevestiging, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.
Artikel 2: LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
2.1.
De koopwaar wordt geleverd in onze magazijnen. De overdracht van het risico gebeurt van zodra de overeenkomst gesloten wordt. De eigendom van de verkochte goederen wordt in alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het vervoer of de verzending van de goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de klant, zelfs wanneer dit franco gebeurt.
2.2.
Alle klachten aangaande de door ons geleverde en/of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen 8 dagen na de levering van de goederen en/of uitgevoerde werken bij gebreke waaraan ze niet meer aanvaardbaar zijn.
2.3.
Indien de klant na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, weigert levering te nemen van de bestelde goederen, hebben wij de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven, zulks onverminderd een aan te rekenen vergoeding per begonnen week dat de goederen verder opgeslagen blijven na verloop van deze termijn, waarbij als basisbedrag 2% van de verkoopprijs per week wordt genomen.
De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding te betwisten.
Artikel 3: LEVERINGSTERMIJN
3.1.
De aanvaarde bestelling zal binnen de uitdrukkelijk in het contract voorziene termijn worden geleverd, en bij gebreke, binnen een redelijke termijn rekening houdend met de concrete omstandigheden.
Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in onze hoofde.
Indien de levering niet heeft plaatsgevonden binnen de maand na de voorziene leveringstermijn, dient de klant ons uit te nodigen tot levering over te gaan binnen een periode van 10 werkdagen (datum van ontvangst geldt). Bij niet-naleving van deze laatste termijn is de klant gerechtigd om het contract onmiddellijk te beëindigen.
In geen enkel geval kan de klant uit hoofde van overschrijding van een leveringstermijn en/of daaruit voortvloeiende beëindiging enige welkdanige schadevergoeding vorderen.
3.2.
Indien wij, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van onze wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid zijn om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kunnen wij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 4 : PRIJZEN
4.1.
Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.
4.2.
Tenzij andersluidend beding zijn onze prijzen opgegeven voor levering in onze magazijnen. Indien wij dienen in te staan voor vervoer of organisatie van vervoer zullen wij de prijs hiervoor aan de koper factureren.
Onze prijzen betreffen slechts de verkoop van de in de overeenkomst omschreven goederen en/of uit te voeren werken, met uitsluiting van andere werken en prestaties, inzonderheid de plaatsing en montage. Indien de koper dergelijke prestaties wenst, worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de overeenkomst vermelde prijs.
Artikel 5 : BETALING
5.1.
Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden op het adres vermeldt op onze factuur. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. Wij behouden ons het recht voor om voorschotten te vragen bij de opdracht ten belope van hoogstens 1/3 van de aannemingssom.
5.2.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
5.3.
Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege 12% intrest per jaar opbrengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt.
De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bovendien verleent elke wanbetaling van een factuur ons het recht om de met deze klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig te verbreken zonder dat de klant hiervoor gerechtigd is op enige schadevergoeding.
Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10% zonder ingebrekestelling, met een minimum van 125,00 EUR.
5.4.
Alle klachten aangaande de inhoud van de factuur dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum bij gebreke waaraan ze niet meer aanvaardbaar zijn.
Artikel 6 : ONTBINDING VAN DE KOOP
In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Wij zijn vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.
In geval van niet naleving van onze verbintenissen, is de klant eveneens gerechtigd de ontbinding te vorderen onverminderd diens recht op een vergoeding overeenkomstig de regels van het gemeen recht.
Artikel 7 : AANVAARDING EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1.
Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de klant. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden vermeld, bij gebreke waaraan wij elke klacht als niet ontvankelijk mogen beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal geen zichtbaar gebrek heeft en derhalve aanvaard wordt.
7.2.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen op straffe van verval, per aangetekend schrijven door de klant aan ons worden meegedeeld binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek en het verborgen gebrek dient zich bovendien te manifesteren binnen een termijn van één jaar na levering.
Dergelijke vordering wegens verborgen gebreken moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van twee maanden na het ontdekken ervan en kan zich niet verder uitstrekken dan de herstelling of vervanging ervan zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard ook.
7.3.
Na aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken is onze aansprakelijkheid, behoudens in de hypothese van opzet of grove schuld, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen.
Artikel 8 : BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven onverwijld van toepassing.ALGEMENE VOORWAARDEN TRACS BVBA

Artikel 1: AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken geldt de bestelling door de klant als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
De klant erkent kennis te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en ze te aanvaarden.
Deze algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.
Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en niet bindend. Met de bestelling verklaart de klant bindend een overeenkomst te willen afsluiten. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging en conform de inhoud hiervan of door overeenkomstige levering.
Wij behouden ons het recht voor om de aanvaarding van de bestelling, bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant, te weigeren. Wanneer de levering direct plaatsvindt zonder bevestiging, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.
Artikel 2: LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
2.1.
De koopwaar wordt geleverd in onze magazijnen. De overdracht van het risico gebeurt van zodra de overeenkomst gesloten wordt. De eigendom van de verkochte goederen wordt in alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het vervoer of de verzending van de goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de klant, zelfs wanneer dit franco gebeurt.
2.2.
Alle klachten aangaande de door ons geleverde en/of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen 8 dagen na de levering van de goederen en/of uitgevoerde werken bij gebreke waaraan ze niet meer aanvaardbaar zijn.
2.3.
Indien de klant na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, weigert levering te nemen van de bestelde goederen, hebben wij de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven, zulks onverminderd een aan te rekenen vergoeding per begonnen week dat de goederen verder opgeslagen blijven na verloop van deze termijn, waarbij als basisbedrag 2% van de verkoopprijs per week wordt genomen.
De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding te betwisten.
Artikel 3: LEVERINGSTERMIJN
3.1.
De aanvaarde bestelling zal binnen de uitdrukkelijk in het contract voorziene termijn worden geleverd, en bij gebreke, binnen een redelijke termijn rekening houdend met de concrete omstandigheden.
Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in onze hoofde.
Indien de levering niet heeft plaatsgevonden binnen de maand na de voorziene leveringstermijn, dient de klant ons uit te nodigen tot levering over te gaan binnen een periode van 10 werkdagen (datum van ontvangst geldt). Bij niet-naleving van deze laatste termijn is de klant gerechtigd om het contract onmiddellijk te beëindigen.
In geen enkel geval kan de klant uit hoofde van overschrijding van een leveringstermijn en/of daaruit voortvloeiende beëindiging enige welkdanige schadevergoeding vorderen.
3.2.
Indien wij, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van onze wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid zijn om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kunnen wij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 4 : PRIJZEN
4.1.
Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.
4.2.
Tenzij andersluidend beding zijn onze prijzen opgegeven voor levering in onze magazijnen. Indien wij dienen in te staan voor vervoer of organisatie van vervoer zullen wij de prijs hiervoor aan de koper factureren.
Onze prijzen betreffen slechts de verkoop van de in de overeenkomst omschreven goederen en/of uit te voeren werken, met uitsluiting van andere werken en prestaties, inzonderheid de plaatsing en montage. Indien de koper dergelijke prestaties wenst, worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de overeenkomst vermelde prijs.
Artikel 5 : BETALING
5.1.
Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden op het adres vermeldt op onze factuur. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. Wij behouden ons het recht voor om voorschotten te vragen bij de opdracht ten belope van hoogstens 1/3 van de aannemingssom.
5.2.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
5.3.
Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege 12% intrest per jaar opbrengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt.
De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bovendien verleent elke wanbetaling van een factuur ons het recht om de met deze klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig te verbreken zonder dat de klant hiervoor gerechtigd is op enige schadevergoeding.
Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10% zonder ingebrekestelling, met een minimum van 125,00 EUR.
5.4.
Alle klachten aangaande de inhoud van de factuur dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum bij gebreke waaraan ze niet meer aanvaardbaar zijn.
Artikel 6 : ONTBINDING VAN DE KOOP
In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Wij zijn vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.
In geval van niet naleving van onze verbintenissen, is de klant eveneens gerechtigd de ontbinding te vorderen onverminderd diens recht op een vergoeding overeenkomstig de regels van het gemeen recht.
Artikel 7 : AANVAARDING EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1.
Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de klant. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden vermeld, bij gebreke waaraan wij elke klacht als niet ontvankelijk mogen beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal geen zichtbaar gebrek heeft en derhalve aanvaard wordt.
7.2.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen op straffe van verval, per aangetekend schrijven door de klant aan ons worden meegedeeld binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek en het verborgen gebrek dient zich bovendien te manifesteren binnen een termijn van één jaar na levering.
Dergelijke vordering wegens verborgen gebreken moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van twee maanden na het ontdekken ervan en kan zich niet verder uitstrekken dan de herstelling of vervanging ervan zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard ook.
7.3.
Na aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken is onze aansprakelijkheid, behoudens in de hypothese van opzet of grove schuld, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen.
Artikel 8 : BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven onverwijld van toepassing.